Czym są ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców?

Nie każdy obcokrajowiec przebywający na terenie Polski legalnie objęty jest ubezpieczeniem zdrowotnym. Specjalnie z myślą o takich osobach powstała oferta prywatnych, komercyjnych polis ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców oferowane są studentom, osobom pracującym na terenie naszego kraju, ale też np. uchodźcom wojennym.

W dzisiejszym wpisie przybliżymy nieco temat polis zdrowotnych dla obcokrajowców. Na czym polegają takie ubezpieczenia i kto może z nich skorzystać?

Dla kogo przeznaczone są ubezpieczenia zdrowotne dla obcokrajowców?
Z ubezpieczenia zdrowotnego dla obcokrajowców mogą skorzystać osoby przebywające na terenie naszego kraju legalnie, ale nie objęte innego rodzaju ubezpieczeniem zdrowotnym. Mowa więc przede wszystkim o imigrantach spoza terytorium Unii Europejskiej. Polisa taka będzie zabezpieczeiem na wypadek choroby, czy też wypadku drogowego i związanym z nim uszkodzeniem ciała. Nie obowiązują limity wiekowe – każdy obcokrajowiec przebywający na terenie Polski może złożyć wniosek o udzielenie mu takiego ubezpieczenia.

Nie każdy obcokrajowiec przebywający na terenie Polski legalnie objęty jest ubezpieczeniem zdrowotnym

Ubezpieczenia zdrowotne dla obcokrajowca są usługą przeznaczoną także dla uchodźców przybywających z terenów Ukrainy.

Dokumenty niezbędne do uzyskania ubezpieczenia

Wniosek o udzielenie ubezpieczenia zdrowotnego nie jest trudny do złożenia. W zdecydowanej większości przypadków zgłaszający się do ubezpieczenia powinien przedstawić jedynie paszport, a także jeden z następujących dokumentów uprawniających go do przebywania na terenie naszego kraju:

 • pozwolenie na pobyt tolerowany
 • zezwolenie na osiedlenie się
 • zezwolenie na zamieszkanie przez określony czas
 • zezwolenie na pobyt rezydenta
 • wizę pracowniczą.

W przypadku konieczności zgłoszenia jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, osoba zgłaszająca się do ubezpieczenia zostanie o tym poinformowana.

Co oferuje polisa zdrowotna dla obcokrajowca?

Ubezpieczenia zdrowotne dla obcokrajowca są usługą przeznaczoną także dla uchodźców przybywających z terenów Ukrain

Ubezpieczenia zdrowotne dla obcokrajowców są polisami pozwalającymi cudzoziemcom na korzystanie z podstawowych i specjalistycznych usług lekarskich na terenie naszego kraju. Oczywiście, każda polisa jest nieco inna – warto zwrócić uwagę na różnice zarówno pomiędzy ofertą poszczególnych firm świadczących takie ubezpieczenie, jak i pomiędzy różnymi jego wariantami cenowymi. Z reguły ubezpieczenie takie obejmować będzie koszta:

 • wystawionych przez lekarza skierowań medycznych
 • porad medycznych
 • badań diagnostycznych
 • pomocy w ostrych dolegliwościach bólowych
 • przepisanych medykamentów
 • leczenia nowo wykrytych schorzeń
 • transportu do placówek medycznych i szpitali
 • pobytu w szpitalu
 • terapii ciąży
 • pomocy stomatologicznej
 • transportu do kraju pochodzenia
 • transportu zwłok po ewentualnej śmierci.

Oczywiście, tak jak w przypadku innych polis ubezpieczeniowych, ubezpieczyciel ma prawo – w określonych sytuacjach – odmówić realizacji świadczenia. Stanie się tak przede wszystkim wtedy, gdy:

 • chory trafił do szpitala ewidentnie ze swojej winy
 • gdy do urazu ciała lub choroby doszło w wyniku zastosowania środków psychoaktywnych lub alkoholu
 • gdy chory zataił chorobę przewlekłą
 • gdy ubezpieczony ucierpiał w wyniku uprawiania tak zwanych sportów wysokiego ryzyka.

W takim przypadku ubezpieczony będzie zobowiązany do pokrycia całości lub części kosztów leczenia z własnej kieszeni.

Warto nadmienić, że ubezpieczenia zdrowotne dla obcokrajowców ważne są nie tylko na terenie Rzeczpospolitej Polski, lecz we wszystkich krajach strefy Schengen. Oznacza to, że wykupiona w Polsce polisa będzie też w krajach Unii Europejskiej (z wyłączeniem Cypru, Bułgarii, Chorwacji, Rumunii oraz Irlandii, które do Schengen nie należą), a także w Norwegii, Islandii, Szwajcarii oraz Liechtensteinie.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.