Ubezpieczenie radcy prawnego – co trzeba wiedzieć?

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkiem każdego radcy prawnego. Obowiązek ten wprost wynika z ustawy o radcach prawnych. Co ważne, obowiązek posiadania ważnej polisy OC spoczywa na radcach prawnych począwszy, od dnia poprzedzającego rozpoczęcie wykonywania zawodu. Oznacza to, że radca prawny bez ubezpieczenia OC nie może rozpocząć praktyki radcowskiej.

Dlaczego radca prawny musi posiadać ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie radcy prawnego (https://radca-prawny.iexpert.pl/) zdejmuje z radcy odpowiedzialność cywilną w przypadku dopuszczenia się zaniechania lub błędu. Konkretnie mowa tu o sytuacji, w której radca prawny świadcząc swoje usługi, wyrządzi swojemu klientowi szkodę. Co ważne, zakres ubezpieczenia obejmuje nie tylko błędy, ale również, jak wspomniano, zaniechania. Dotyczy to sytuacji, w której radca prawny nie wykonał określonej czynności, a tym samym naraził swojego klienta na szkodę. Wedle przepisów ustawy o radcach prawnych, rada okręgowa Izby Radców Prawnych ma prawo do kontroli tego, czy dany radca prawny za zawartą ważną umowę ubezpieczenia OC.

Kiedy radca prawny powinien posiadać ubezpieczenie OC?

Jak wspomniano na początku, radca prawy ma obowiązek posiadać polisę OC w każdej sytuacji związanej z wykonywaniem przez siebie swojego zawodu. Innymi słowy, bez ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej radca prawy nie może praktykować. Bez ważnego ubezpieczenia radca prawny nie może udzielać porad i konsultacji prawnych, sporządzać opinii prawnych, opracowywać projektów aktów prawnych oraz występować przed sądem i innymi urzędami w charakterze pełnomocnika bądź obrońcy.

Kiedy ubezpieczenie OC nie obowiązuje radcy prawnego?

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie radcy prawnego nie zawsze obowiązuje. Po pierwsze, ubezpieczenie OC nie obowiązuje w sytuacji, w której radca prawny wyrządził szkodę osobie z najbliższej rodziny lub powinowatemu. Po drugie, kiedy do szkody doszło już po skreśleniu radcy z listy radców prawnych lub jego zawieszeniu. W obu tych sytuacjach ubezpieczenie w ramach polisy OC nie obowiązuje radcy prawnego.

Wybór radcy prawnego, a ubezpieczenie OC

Na rynku działa wiele radcowskich. W każdym mieście swoją praktykę prowadzi przynajmniej kilku radców prawnych. Zdecydowana większość z nich oczywiście posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jednak kiedy chce się skorzystać z usług radcy, nigdy nie zaszkodzi upewnić się co do tego, czy na pewno posiada on ważną polisę. W ten klient może zabezpieczyć się przed ewentualnymi nieprzyjemnymi niespodziankami w przyszłości.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.